Konferencja demist 17

Digital Economy – Management, Innovation, Society & Technology